Torre de Sant Dionís

CAT AMS-AIAS 2670 Autor: Frederic Mayol (2013)
CAT AMS-AIAS 2670 Autor: Frederic Mayol (2013)

Situada en el carrer de Sant Dionís número 43 és una torre quadrangular de defensa de 5 per 5,5 metres i uns 15 metres d’alçada amb teulada a quatre vessants, construïda amb murs d’opus incertum de rierencs i pedra ben tallada als angles.

Té un màxim de tres obertures a cada costat, alguna d’elles emmarcada amb pedra ben tallada i d’estil gòtic, així com espitlleres d’armes de foc al primer i segon pis. Cal destacar la finestra gòtica amb decoració de rodeta de la façana que dóna al carrer, probablement obra de les reformes documentades l’any 1576.

La torre està adossada per la banda est a un mas de planta rectangular i pis. El conjunt ha estat reformat en diverses ocasions i està situada al tocar de la sèquia Monar i just en l’antic camí Ral d’Amer, avui carrer de Sant Dionís.

La torre, coneguda popularment com La Farga, i el mas adjacent, eren propietat de la família Santdionís de Girona, i formaven part del conjunt d’edificis que es trobaven disseminats dins el terme municipal de Salt envoltats d’extensió agrària.

El 1535 s’esmenta per primer cop la “torre de l’hereu de Mn. Pau Miquel que fou d’en Feixes”. El propietari de la Torre d’en Feixes té dos molins, un de fariner i un de draper. Entre el 1535 i el 1572 es van produir alguns canvis de propietari.

L’any 1544, Miquel Estor de Santdionís, posseïa un molí amb martinet de fer claus, probablement al mas, no a la torre. L’any 1560 sabem que el salt d’aigua era propietat de la família Sitjar, del mas Sitjar, a tocar de l’autopista.

L’any 1572, Galceràn de Santdionís ven la torre i unes terres a Pere Llorens (del mas Llorens, al costat de l’església), amb dret de recompra. Quatre anys més tard tots dos van signar un document per fer reformes al mas.

L’any 1623, Emmanuel de Santdionís recompra la torre a Gaspar Llorens. La següent anotació és de l’any 1768 en que trobem que la torre és propietat de Josep de Font i Cortada.

L’any 1781 l’Intendent General de Catalunya autoritza l’establiment d’una farga d’aram a Salt. Aquest és l’inici del nom popular de la torre com la farga.

Uns anys més tard, el 1796, Narcisa de Camps i de Font llega el conjunt i engrandeix el patrimoni de la família Camps, més tard, marquesos de Camps. I sabem que 60 anys més tard la farga que contenia encara mantenia la seva activitat.

CAT AMS-AIAS 1960-1970
CAT AMS-AIAS 1960-1970

El 1990 es va fer una excavació d’urgència dirigida per Xavier Alberch en base a un projecte de rehabilitació del mas i de construcció d’aparcaments subterranis en el solar annex. La intervenció arqueològica no donà cap resultat i l’estudi es va fer bàsicament a partir de les estructures arquitectòniques i es van documentar les fases següents:

  1. Fase I: mas Feixes. Conegut documentalment des del segle XIV, tot i que sense constatació arqueològica.
  2. Fase II: torre de Santdionís (segles XV-XVI). Edificació de la família que agrupa una torre de defensa i un mas residencial. És l’únic cas en el poble on normalment apareix una torre exempta, amb posterior adossament d’altres estructures, igualment defensives o residencials. Manté una estreta relació amb els molins de la zona.
  3. Fase III: mitjans segle XVI. Es fan reformes a l’interior del mas. Entre d’altres, es compartimenta l’antic espai de la sala del mas.
  4. Fase IV: ampliació del casal (segle XVIII). S’afegeix un nou cos al principal, a l’est, en tota la línia de façana i un cos que s’adossa a aquest pel nord. Consta de planta baixa i pis, sense cap element arquitectònic destacable, excepte una finestra decorada, datada en els segles XVI-XVII i reaprofitada.

La torre de Santdionís (La Farga), de propietat privada, té iniciat un expedient per ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

Per saber més:

  • ALBERCH, Xavier; BURCH, Josep. Els masos fortificats del Pla de Salt. Servei de publicacions de Salt. Salt, 1991.
  • CASTELLS, Narcís; COLOMER, M. Assumpció. Documents per a la Història. Ajuntament de Salt. Girona, 1998.
  • CASTELLS, Narcís; COLOMER, M. Assumpció. Els pergamins de l’Arxiu del marquès de Camps. Ajuntament de Salt. Salt, 1999.

Textos extrets del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric (PEPPA) de Salt, i de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció general del Patrimoni cultural, Generalitat de Catalunya (jaciment 6267).