Fa 100 anys…

Acta de la sessió de Ple del 17 de gener de 1915. Arxiu municipal de Salt. Fons Ajuntament de Salt
Acta de la sessió de Ple del 17 de gener de 1915. Arxiu municipal de Salt. Fons Ajuntament de Salt
(clica sobre la foto per veure l’acta ampliada)

… en concret el 17 de gener de 1915 es celebrava una sessió del Ple de l’Ajuntament de Salt en el qual es van aprovar els acords següents:

  1. Es donen per assabentats que l’arbitri municipal recaptat per l’ús de l’escorxador públic entre els dies 3 i 9 de gener, va pujar la quantitat de 314,50 pessetes.
  2. Es va acordar l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’any 1914.
  3. L’ajuntament es dóna per assabentat de la circular del 30 de desembre de 1914 publicada per l’Administració de Propietats mitjançant la qual es restablia l’impost d’alcohols, aiguardents i licors per l’any 1915 i que al districte de Salt li ha correspost la quantitat de 570 pessetes.

Aquell dia la sessió deuria durar poc perquè els acords van ser només tres i es van aprovar per unanimitat. Després d’això, i com no havia altres assumptes a tractar, l’alcalde-president, el senyor Enric Cat i Soler va aixecar la sessió.

Anuncis