Coneix el teus drets (III)

yTkeejnEcAvui veurem com hem de comunicar que volem exercir els nostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (està recollit a l’article 25 del RD 1720/2007).

Si no és que l’administració o l’empresa té un canal de comunicació específic, ho hem de fer de la manera següent:

  • Enviar un escrit dirigit al responsable del fitxer (per exemple, Ajuntament de Salt, models instàncies PD1 a PD6)

En aquest escrit s’ha de posar:

  • Nom i cognoms de l’interessat
  • Adjuntar fotocòpia del DNI/NIE/Passaport… que ens identifiqui o identifiqui el nostre representant o instruments electrònics equivalents. Si ho fem telemàticament i signem electrònicament no cal presentar les fotocòpies.
  • Explicar què és el que demanem
  • L’adreça (postal o electrònica) on volem ser notificats de la resolució.
  • Data i signatura.

El responsable del fitxer on hi ha les nostres dades personals ens ha de contestar sempre i, en el cas que ens haguem oblidat alguna cosa, ens ha de demanar que ho esmenem.

Si tot està correcte, la resposta ha de ser conforme amb els requisits previstos en cada cas.

Hi ha, però, uns casos en que aquests drets no poden ser exercits:

  • Per raons de seguretat pública en els casos i amb l’abast que preveuen les lleis.
  • Quan una llei estableixi un procediment especial per a la rectificació o cancel·lació de les dades, cal seguir les disposicions d’aquesta llei.

Això és en casos de, per exemple, antecedents penals (no podem dir que esborrin les nostres dades, més enllà de quan estigui previst per llei), impostos (no podem demanar la cancel·lació de les nostres dades d’un padró fiscal per no haver de pagar, excepte, naturalment, quan l’objecte imposable ja no sigui nostre), etc.

Coneix els teus drets (I)
Coneix els teus drets (II)

Save