ACCÉS

DRET D’ACCÉS ALS DOCUMENTS PÚBLICS

2011-10-07 (2)
Sala de consulta de l’Arxiu Municipal de Salt

Dret d’accés

La transparència en l’actuació de les Administracions públiques comporta, entre altres aspectes, que els ciutadans i les ciutadanes puguin accedir als documents públics amb normalitat. En el sistema legislatiu actual i d’organització d’arxius es pot accedir als documents públics tant d’arxiu de caràcter històric com d’arxius administratius.

Arxiu històric: els documents que han de ser conservats a llarg termini estan dipositats en l’Arxiu Municipal de Salt. La major part d’aquests documents es poden consultar lliurement omplint el formulari de sol·licitud corresponent.

Arxius administratius: els documents que formen part dels expedients administratius i els documents que estan en tramitació els gestionen i custodien les oficines municipals corresponents. Es poden consultar aquests documents, amb les limitacions pròpies del procediment administratiu que se segueix, presentant una sol·licitud d’accés.

Sol·licitud d’accés

Trobareu els models d’instància per accés als documents de l’Arxiu Municipal de Salt, així com per a sol·licitar reproduccions aquí. Aquestes sol·licituds es poden presentar mitjançant la seu electrònica o directament al Registre General de documents de l’Ajuntament de Salt.

Per a sol·licituds d’accés de documents vinculats al Portal de Transparència, podeu omplir el formulari que trobareu aquí.

Legislació d’accés

L’accés a la documentació de l’Administració pública és un dret reconegut per la Constitució espanyola (arts. 20 i 105.b) i regulat per diverses lleis d’àmbit estatal i autonòmic, entre elles, la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i documentació pública.

L’Ajuntament de Salt garanteix l’accés de la ciutadania en general a la documentació dipositada a l’Arxiu Municipal, sense perjudici de les restriccions definides en la llei o de les que es puguin establir per raons de conservació.

La consulta dels documents de l’Arxiu Municipal de Salt es basarà en els articles 18, 44 i 105.b de la Constitució espanyola, en el seu desenvolupament reglamentari; en allò que es preveu en els articles 34.2, 35.1, 36 i 37 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, modificada per la llei 20/2015, de 29 de juliol; en l’article 57.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; en els articles 31, 32, 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en allò que preveu el Real decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; i en allò que es preveu en el Reglament de regulació de l’accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada per l’Arxiu municipal de Salt.

Limitacions al dret d’accés

Els límits del dret d’accés dels ciutadans a la documentació de l’Administració pública venen establerts per la necessitat de defensar la intimitat, l’honor i la pròpia imatge de les persones, la propietat intel·lectual i la protecció de les dades personals, segons s’estableix en la Constitució espanyola, articles 18 i 20; en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, articles 31 i 156; en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en altra legislació vigent.

L’accés només pot ser restringit si es basa en motius previstos en una llei i és convenientment justificat.

Les exclusions establertes legalment, quant a la consulta de documents públics, queden sense efecte al cap de 30 anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat 25 anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, 50 anys d’ençà de la producció del document.

Per reglament es poden establir, respecte a classes determinades de documents, terminis de vigència diferents dels previstos.

Si la limitació d’accés als documents és per raons de conservació, l’Arxiu Municipal de Salt intentarà per tots els seus mitjans disponibles, fer accessible la informació continguda en els documents mitjançant suports alternatius.

Dret a reclamar

L’encarregat de normalitzar, impulsar  i facilitar el dret d’accés als documents públics és la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

La CNAATD és l’encarregada gestionar les reclamacions d’accés que puguin presentar persones i entitats públiques i privades que considerin vulnerat el seu dret a l’accés i d’emetre informe sobre derogacions singulars de la normativa d’accés.

Les reclamacions per la denegació d’accés al documents públics les podeu presentar, prèviament, a l’Ajuntament de Salt mitjançant sol·licitud, o bé potestativament, a la CNAATD o en la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Supòsits d’accés als documents públics

(actualitzat a febrer 2018)

 

One thought on “ACCÉS

Els comentaris estan tancats.