Eines d’arxiu

20200417_104942

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, en el seu preàmbul, com a mesura de transparència, estableix l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya de fer públics els instruments de descripció documental que contenen informació d’interès públic i que permetin la traçabilitat de la informació i la documentació que custodien. Així mateix, els arxius també han d’informar als usuaris dels mitjans d’impugnació i dels sistemes de garantia de què disposen si consideren vulnerat llur dret d’accés a la informació pública.

L’article 34 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents estableix que els arxius han de facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als documents públics.

L’article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents estableix que els arxius han de complir les obligacions de transparència i fer públics els Instruments de descripció documental, el Registre d’eliminació de documents, les limitacions a la consulta dels documents i informar de la data d’accessibilitat (informació recollida en el Quadre de classificació), i finalment, informar als usuaris del dret a reclamar i els procediments que ha de seguir en el supòsit que el dret d’accés els segui denegat.

(actualització novembre 2020)