Arxiu Municipal de Salt

Façana de l’Arxiu Municipal de Salt

L’Arxiu

L’Arxiu Municipal de Salt és el servei especialitzat en la gestió, el tractament i la conservació dels documents que produeix i ha produït al llarg dels anys l’Ajuntament de Salt com a institució de govern del municipi. Així mateix és l’encarregat de recuperar i salvaguardar el patrimoni documental de Salt no produït directament per l’Ajuntament, però sí vinculat a la vila per raons territorials, socials, econòmiques, culturals, polítiques, d’interès general. etc.

L’Arxiu fa les tasques d’organització, identificació, classificació i ordenació, de tutela, de gestió, de descripció, de preservació, de difusió i d’aquest patrimoni documental per tal de preservar-lo i posar-lo a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general.

A més, l’Arxiu és un dels òrgans responsables de la implantació i desenvolupament del sistema de gestió documental dins de l’Ajuntament de Salt amb la finalitat de facilitar la tramitació administrativa, la seva normalització i homogeneïtzació per tal d’accedir a una major eficiència i eficàcia per a la ciutadania i complir amb els preceptes de transparència administrativa i garantir el dret d’accés a la informació pública

Que oferim?

👉🏽Consulteu aquí els diferents serveis que us ofereix l’Arxiu.

Que tenim?

👉🏽Consulteu aquí quins documents i fons es conserven a l’Arxiu.

Eines de l’Arxiu:

👉🏽Aquí trobareu el Quadre de Classificació de l’Arxiu municipal on s’especifiquen, entre d’altres conceptes, els terminis de conservació i el règim d’accés als documents.

Funcions de l’Arxiu:

👉🏽Aquí veureu quines són les funcions i tasques que té encomanada l’Arxiu municipal.

Reglaments de l’Arxiu municipal:

👉🏽Consulteu aquí quins són els reglaments pels quals es regeix l’Arxiu municipal.

Història de l’Arxiu:

👉🏽Descobriu aquí des de quan existeix l’Arxiu Municipal de Salt i quins són els esdeveniments ha viscut.

Codi deontològic de l’Arxiu municipal de Salt:

👉🏽D’aplicació el Codi deontològic dels arxivers catalans

Declaració Universal dels Arxius:

👉🏽L’Ajuntament de Salt es va adherir a la DUA el 16 de juny de 2014 (exp. 2014/502).